SPECIALIST IN SCHROEVEN EN ACCESSOIRES VOOR PROFESSIONALS
starblock®
Facebook-starblock Instagram-starblock Youtube-starblock Linkedin-starblock
Contact
2000x280-header-generique-chantier
SERVICEVOORWAARDEN
Starblock > SERVICEVOORWAARDEN

Showcase-website www.starblock.fr

 

Het bedrijf NORAIL (hierna “de Uitgever”) publiceert een showcase-site www.starblock.fr (hierna de “Site”).

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AV”), onderworpen aan de Franse wetgeving, zijn bedoeld om het gebruik van de site te regelen.

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker en de leveringsvoorwaarden van de site vast te stellen.

1- Intellectuele eigendom

> Literair en artistiek eigendom:

NORAIL, een dochteronderneming van de groep BRICONORD, evenals laatstgenoemde, verklaren dat zij houder zijn van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en aanwezig op de Site, en dat zij houder zijn van de domeinnaam www.starblock.fr.

De toegang tot de Site verleent de gebruiker geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en aanwezig op de Site, die het exclusieve eigendom blijven van de Uitgever.

In het bijzonder worden de volgende zaken beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom:

  • De grafische belasting (logo, fontsets, kleurcode, redactionele inhoud, keuze en positionering illustraties);
  • Het navigatieaspect (reeks functies waarmee de gebruiker door de site kan bladeren);
  • Het algehele uiterlijk van de site.

In overeenstemming met artikel L122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is het gebruik, om welke reden dan ook, dat niet eerder door NORAIL is toegestaan, van de gehele of een deel van de site en de elementen die erop voorkomen, onwettig.

> Merkenrecht:

De Uitgever verklaart de eigenaar of licentiehouder te zijn van alle merken die op de Site aanwezig zijn en op de markt worden gebracht. De Uitgever verifieert dat elk handelsmerk correct is geregistreerd bij de diensten van het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom of een ander bevoegd buitenlands nationaal bureau.

Copyright, ontwerpen of modellen, patenten:

Elk product dat op de Site wordt gepresenteerd en/of op de markt wordt gebracht, is auteursrechtelijk beschermd. Deze producten zijn ook beschermd door het ontwerp- of modelrecht en, indien van toepassing, door het octrooirecht, bij het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom of een ander bevoegd buitenlands nationaal bureau.

> Vervalsing:

In overeenstemming met de artikelen L521-1, L615-1, L615-12 en L716-1 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, kan elke inbreuk op de rechten van NORAIL of van de BRICONORD GROUP een inbreuk vormen die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn auteur.

2- Hypertekstlinks

De site kan hyperlinks naar andere sites op internet bevatten. Links naar deze andere bronnen zorgen ervoor dat u de site verlaat. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze sites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat de gebruikers ervan zouden kunnen maken.

Het is mogelijk om een link naar de presentatiepagina van de site te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever mag geen voorafgaande toestemming of verzoek om informatie vereisen met betrekking tot een site van derden die een link naar de site van de uitgever wil maken.

Deze site zou echter in een nieuw browservenster moeten worden weergegeven.

De uitgever behoudt zich echter het recht voor om de verwijdering te vragen van een link die volgens hem niet in overeenstemming is met het doel van de site of als de genoemde link voortkomt uit een opzettelijke en kwaadwillige benadering, ondernomen met volledige kennis van zaken door de uitgever. exploitant van de oorspronkelijke site.

Ten slotte is voor elke creatie van een als “deep” gekwalificeerd hyperlink of het gebruik van onder andere “framing” of “inline linking” de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever vereist.

3- Aansprakelijkheid van de uitgever

De informatie en/of documenten op deze site kunnen technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten.

De uitgever behoudt zich het recht voor deze te corrigeren zodra deze fouten onder zijn aandacht worden gebracht.

De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de op deze site beschikbare informatie en/of documenten.

4- Persoonlijke gegevens

Tijdens het bezoek van de Gebruiker kunnen de verzamelde persoonsgegevens het voorwerp zijn van computerverwerking. Alle informatie omtrent persoonsgegevens kan geraadpleegd worden op de pagina “Persoonlijke gegevens”.

5- Toegang tot de site

De uitgever verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om alle op de site beschikbare diensten toegankelijk te maken en te houden.

De uitgever is in dit opzicht enkel gehouden tot een middelenverbintenis ten aanzien van de gebruiker, onze verantwoordelijkheid kan in geen geval worden ingeroepen in de volgende gevallen:

– tijdelijke onderbrekingen van enkele minuten voor het bijwerken van bepaalde bestanden.

– operationele moeilijkheden of tijdelijke onderbreking van deze diensten buiten onze wil, in het bijzonder in het geval van een onderbreking van elektriciteits- of telecommunicatiediensten.

– tijdelijke onderbrekingen van de diensten die nodig zijn voor hun ontwikkeling of onderhoud.

– storing of storingen van het internetnetwerk bij de verzending van berichten of documenten.

 

6- Opponeerbaarheid

De Gebruiker aanvaardt van rechtswege en zonder voorbehoud deze AV. In geval van niet-aanvaarding van de algemene voorwaarden die in dit contract zijn bepaald, moet de gebruiker afzien van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden.

7- Nietigheid

Indien een gedeeltelijke nietigheid van deze AV zou worden gevalideerd krachtens een wettelijke bepaling, een reglement of een andere beslissing met kracht van wet, behouden de andere clausules hun effect.

8- Wijziging van de algemene voorwaarden en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn online gezet op 15 januari 2019. Ze zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

De uitgever behoudt zich het recht voor om ze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

references Meer dan
630 referenties
exigence-qualite Ecovadis-gecertificeerd
bedrijf
Modele_brevete-produit Gepatenteerd
model
CE Productnormering